Size_website

PSC เปิดบ้านสู่อาเซียน

Size_website

กำหนดสอบปลายภาค

Size_website

เด็กปี1 DMD ปั้นสกู๊ปเกี่ยวกับ “อาชีพคนเก็บขยะตลาดนนท์”

PSC TOIEC Result 2014

Size_website

กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล5

 

PSC ผลักดันนักศึกษาสู่โลกใหม่…ใหญ่กว่าเดิม

Size_website

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จับมือกับ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ส่งมอบประสบการณ์จริงในการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาการตลาดที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีรายได้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ วิทยาลัยฯและบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด จึงจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการรับนักศึกษาฝึกงาน  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับผลการเรียน ปวช. 3

Size_website

ฝ่ายงานพัฒนาวินัยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 กล่าวต้อนรับโดยอาจารย์ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ “ทิศทางการจ้างงานของสถานประกอบการหลังเปิดประชาคมอาเซียน AEC” โดยมีคุณเอกอนันต์ คมสัน เลขาธิการสภาหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และคุณภคพล ดีประเสริฐวิทย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ ปิดท้ายด้วยการแจ้งเกณฑ์ก่อนจบหลักสูตรได้อย่างไร โดยอาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และเข้าพบพร้อมรับผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »