Size_website

Digital Media (สาขาดิจิทัลมีเดีย)

1

TOURISM (สาขาการท่องเที่ยว)

2

ACCOUNT PROGRAM (สาขาบัญชี)

Size_website

กิจกรรมส่งเสริมการออม

44

ขอแสดงความยินดี

 

ACCOUNT PROGRAM (สาขาบัญชี)

2

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
  • ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์รับนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ (นำมายื่นหลังจากได้รับใบ ปพ.)
  • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

ACC02

Account Program (สาขาการบัญชี)

เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีคอมพิวเตอร์,บัญชีภาษีอากร,การเตรียมความพร้อมสู้นักบัญชีในอนาคตโดยเรียนรู้การใช้โปรแกรม Express

ACC01

บุคลิกภาพ

ชอบคำนวณ ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต รักความก้าวหน้าในอาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

AW_PSC2 CREAT

โอกาสทางอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมสำนักงานบัญชีไทยรับคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน ส่วนอาชีพด้านอื่นๆได้แก่ พนักงานบัญชี , พนักงานธนาคาร , ผู้ตรวจสอบบัญชี , นักวิเคราะห์การเงิน , นักวิชาการ ฯลฯ

ภาพบรรยากาศ   สาขาวิชาที่เปิดสอน    ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ : สมัครเรียนปวช,สมัครเรียนปวส,เรียนวันอาทิตย์,สมัครเรียนวันอาทิตย์,ปวช,ปวส,ปวชแถวนน,เรียนวันอาทิตย์แถววนน,จบแล้วมีงานทำ,อยากมีงานทำ,อยากเรียนปวช,

CONGRATULATIONS

PSC PR

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

1426417_798439666878556_3945382070184264228_n

 

1557443_798364853552704_3849972930617977597_n