PSC กับ คุณธรรม 12 ประการ

Size_website

PSC รับรางวัลส่งเสริมการออม ประจำปี 2557

Size_website

PSC เสริมสร้างประสบการณ์การจัดดอกไม้

Size_website

PSC เสริมความรู้ทางด้าน House Keeping

Size_website

PSC เยี่ยมเยียนนศ. HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

 

PSC สนับสนุนน้ำดื่มโรงเรียนวัดเขมาฯ

PSC WATER

อาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบน้ำดื่ม PSC ให้กับนักกีฬาในงานกีฬาสีโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จำนวน 1,200 ขวด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

PSC สนับสนุนน้ำดื่ม ร.ร.บางบัวทอง

PSC WATER

อาจารย์เพลินพรรณ กุมภะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบน้ำดื่ม PSC ให้กับนักกีฬาในงานกีฬาสีโรงเรียนบางบัวทอง จำนวน 1,200 ขวด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบางบัวทอง