Size_website

งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Size_website

PSC มอบเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

Size_website

นำนศ.FOOD ดูงานTHAIFEX

Size_website

PSC ร่วมแสดงความยินดีกับ นศ.ฝึกงาน SCG

Size_website

Digital Media (สาขาดิจิทัลมีเดีย)

 

แผนที่รถบัส PSC

bus PSC

PSC ขออนุญาตปรับขึ้นค่ารถบัสเป็น 20 บาทตลอดสาย

 • สายปทุมธานี ลุงสุบิน 095 064 1245
 • สายไทรน้อย ลุงถวิล 087 513 9808
 • สายวัดลาดปลาดุก ลุงสมศักดิ์ 087 971 4364

PSC เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Size_website

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ (นำมายื่นหลังจากได้รับใบ ปพ.)
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

รอบการเรียนที่เปิดสอน

ปวช. รอบเช้าเปิดรับสาขา

 •  สาขาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาการท่องเที่ยว
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด

ปวช. รอบวันอาทิตย์เปิดรับสาขา

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ปวส. รอบเช้าเปิดรับสาขา

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาการตลาด

ปวส. รอบวันอาทิตย์เปิดรับสาขา

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาอาหารและโภชนาการ

ภาพบรรยากาศ   สาขาวิชาที่เปิดสอน    ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ : สมัครเรียนปวช,สมัครเรียนปวส,เรียนวันอาทิตย์,สมัครเรียนวันอาทิตย์,ปวช,ปวส,ปวชแถวนน,เรียนวันอาทิตย์แถววนน,จบแล้วมีงานทำ,อยากมีงานทำ,