13391481_1736076213338455_2643678994957960018_o

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชีและธนาคารวิทยาลัย

5871

เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโลกอาชีพ

Facebook horizon

การศึกษาไร้พรมแดน

ประกาศรับใบ รบ.

เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

 

การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

img_0965

Read more »

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ “อาชีวะดีวิถีพุทธ”

14202483_1243065162392777_4635125061657151383_n

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ “อาชีวะดีวิถีพุทธ” นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักศึกษา
ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอกจำนวน 229 คน เข้ารับประกาศนียบัตร
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม
(ในฐานะเป็นสถานศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ประธานในพิธี

Read more »