สมัครเรียนนักศึกษาใหม่

โปรด Click ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่สนใจ…

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

รอบการเรียนที่เปิดสอน

 • รอบเช้า : เปิดรับระดับชั้น ปวช. เปิดสอน 6 สาขา
  1.สาขาการตลาด2.สาขาบัญชี3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ4.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม5.สาขาดิจิทัลมีเดีย6.สาขาอาหารและโภชนาการรอบเช้า : เปิดรับระดับชั้น ปวส. เปิดสอน 2 สาขา
 • 1.สาขาการตลาด
  2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

  รอบวันอาทิตย์(เรียน 09.00 – 16.00 น.) : เปิดรับระดับชั้น ปวช. 3 สาขา

  1.สาขาการตลาด
  2.สาขาบัญชี
  3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

  รอบวันอาทิตย์(เรียน 09.00 – 16.00 น.) เปิดรับระดับชั้น ปวส. 5 สาขา : 

  1.สาขาการตลาด
  2.สาขาบัญชี
  3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  4.สาขาดิจิทัลมีเดีย
  5.สาขาอาหารและโภชนาการ

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-967-5050

PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-967-5050 โทรสาร 02-967-3932
วิธีการสมัครจองสิทธิ์เรียน
สามารถดำเนินการได้โดยตรงกับทางวิทยาลัย สามารถมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาจองสิทธิ์พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน
3,000 บาท/คน