สมัครเรียนนักศึกษาใหม่

โปรด Click ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่สนใจ…

คุณสมบัติของผู้สมัคร

           ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

           ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการสมัคร

                 1.ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา

                 2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน

                 3.สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง

                 4.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง

                 5.รูปปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป

                 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

รอบการเรียนที่เปิดสอน

  รอบเช้า : เปิดรับระดับชั้น ปวช. เปิดสอน 6 สาขา

 

                 1.สาขาการตลาด                             

                 2.สาขาบัญชี                                             

                 3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

                 4.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

                 5.สาขาดิจิทัลมีเดีย

                 6.สาขาอาหารและโภชนาการ

  รอบเช้า : เปิดรับระดับชั้น ปวส. เปิดสอน 2 สาขา

 

                 1.สาขาการตลาด

                 2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

รอบวันอาทิตย์(เรียน 09.00 – 16.00 น.) : เปิดรับระดับชั้น ปวช. 3 สาขา

                 1.สาขาการตลาด

                 2.สาขาบัญชี

                 3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

รอบวันอาทิตย์(เรียน 09.00 – 16.00 น.) เปิดรับระดับชั้น ปวส. 5 สาขา : 

                 1.สาขาการตลาด

                 2.สาขาบัญชี

                 3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

                 4.สาขาดิจิทัลมีเดีย

                 5.สาขาอาหารและโภชนาการ

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
หรือติดต่อสอบถามโทร. 02-967-5050

 
 

PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-967-505
โทรสาร. 02-967-3932

วิธีการสมัครจองสิทธิ์เรียน
สามารถดำเนินการได้โดยตรงกับทางวิทยาลัย สามารถมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาจองสิทธิ์พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน
3,000 บาท/ค