คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย