ผลการคัดเลือกนักศึกษาเป็นผู้แทนสถานศึกษา (PSC)

ผู้อำนวยการวรลักษณ์ ไชยเดชะ มอบเกีรยติบัตรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการประเมิน ดังนี้
ปวส. ๒
– นายฐิติพงษ์ พยัคฆ์กานต์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– นางสาวปฐมาพร สิริอุดมศํกดิ์ สาขา การบัญชี
ปวช. ๓
– นายปารเมศ สายสุทธิ สาขา อาหารและโภชนาการ
– นางสาวณัฐวดี กลับดี สาขา การท่องเที่ยว
– นางสาวดวงกมล ใหม่เอี่ยม สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก