📢📢 ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินงานนักศึกษา

สถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคดังกล่าวมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ คือไม่ควรจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหลังปิดภาคเรียน วิทยาลัยฯจึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามรายละเอียด ดังนี้
1.วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
🚫 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 (ปวช.1-ปวส.2)
🚫 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 (นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563)
🚫 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563)
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่าน ระบบตรวจสอบผลการเรียน (ในวันที่ 6 มีนาคม 2563)
http://epsc.pongsawadi.ac.th/student_info/ 👈👈
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม