รางวัลกิจกรรม Planing fin for life โครงการ Fin D We Can DO❗️❗️

ผอ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม Planing fin for life โครงการ Fin D We Can DO!! ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมี

รางวัล นักวางแผนการเงินดีเด่น🏆🏆

สาขาการบัญชี
นางสาวฉัตรวดี เทพนวล
สาขาอาหาร
นางสาวสุรางคนา แตงบัว
สาขาท่องเที่ยว
นางสาวณัฏฐชา แก้วปู่วัด
สาขาการตลาด
นางสาวทินมณี อมรศิรินภา

รางวัล นักออมเงินดีเด่น 🏆🏆

สาขาการบัญชี
นายอาทิตย์ เรืองฤทธิ์ศักดิ์
สาขาอาหาร
นายฐิติภาส ศรีปลั่ง
สาขาท่องเที่ยว
นางสาวสุวภัทร ทองสม
สาขาตลาด
นางสาวศิริลักษณ์ ยอดศรี