🔎🔎แบบสอบถาม ผู้สำเร็จการศึกษา 👨‍🎓ประจำปีการศึกษา 2562

📣📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ปวช.3/ปวส.2 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 นี้ให้นักศึกษาทุกคนสแกน QR COED📌📌 พร้อมปฎิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อทำแบบสอบถาม ผู้สำเร็จการศึกษา 👨‍🎓เมื่อเสร็จสิ้นให้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อมาแสดงการยืนยันกับอาจารย์งานทะเบียน ในวันที่มารับใบรบ. (เฉพาะนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาปี2562)