PSC 💕ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพลูกรัก ร่วมต้านโควิด 19 😷😷

>>ขอขอบคุณผู้บริหารใจดี <<

ประกันไวรัสโควิด – 19

มีรายละเอียดดังนี้

 1. ประกันกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 2. ระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี
 3. ความคุ้มครอง
  – ชดเชยกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากการติดเชื้อ ไวรัสโควิด -19  จำนวนเงิน 100,000
  – ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนเงิน 10,000
 4. ระยะเวลาในการรับสิทธิ์ 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2563   
  – มีผลคุ้มครองภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการเท่านั้น
 5. รับกรมธรรม์จะจัดส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัน

 1. เขียนข้อมูล(ผู้สมัคร)ลงในกระดาษเปล่าโดยระบุ 1.ชื่อผู้สมัคร…. 2.รหัสนักศึกษา…. 3.ระดับปีการศึกษา… 4.เบอร์โทร…
 2. วางบัตรประจำตัวประชาชนลงบนกระดาษเเล้วทำการเซ็น สำเนาถูกต้องพร้อมลงลายเซ็น
 3. เขียนข้อมูล(ผู้ได้รับผลประโยชน์)ลงในกระดาษโดยระบุ 1.ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ …. 2.ความสัมพันธ์ … เบอร์โทร ..
 4. วางบัตรประจำตัวประชาชนลงบนกระดาษเเล้วทำการเซ็น สำเนาถูกต้องพร้อมลงลายเซ็น

  ดูคลิปวิดีโอ ขั้นตอนการยืนยัน