📣📣ประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการรับใบ รบ.

📣ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปวช./ปวส.(กลุ่มปวช.)👨‍🎓👨‍🎓 วิทยาลัยฯขอประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการรับใบ รบ. จากกำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าหรือโควิด 19😷 ถ้าสถานการณ์คลี่คลายลง วิทยาลัยฯจะแจ้งกำหนดการใหม่
* โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯเป็นระยะ👈👈