📣ประชาสัมพันธ์สมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

* เน้นย้ำนักศึกษาวิชาทหารและผู้สมัครให้ปริ้นเอกสารเป็น หน้าหลัง

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร

ใบสมัคร

ใบรายงานตัว