📣📣สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบธรรมศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) จ.นนทบุรี โดยมีพระมหาบุญล้อม สุปัญโญ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง วัดชนะสงคราม อ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวงในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ปี 2564 มีครูอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก จำนวน 744 คน

อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ มากเอียด หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) จ.นนทบุรี เป็นหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นสถานศึกษาเครือข่ายโครงการครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ ปี 2562 ได้รับรางวัลพระราชทาน

องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เป็นโรงเรียนรักษาศีล 5 ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ “อาชีวะวิถีพุทธหยุดกิเลส เป็นต้นเหตุระงับดับอกุศล พงษ์สวัสดิ์น้อมเกล้ามาใส่ตน เพื่อฝึกฝนพุทธบุตรหลุดอบาย“ เป็นสถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธแห่งแรกของประเทศไทย ที่น้อมนำหลักไตรสิกขา กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมขึ้นมารองรับ

ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯดำเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษา เป็นปีที่ 12/2563 โดยมีพระธรรมวิทยากร จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ ให้เมตตาเข้าสอนธรรมศึกษาปีละ 15-18 รูป ผลการบริหารจัดการศึกษา ทำให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา มีความสุข สงบ ร่มเย็นในการดำเนินชีวิต และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชาให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ในผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน