No New Face ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด✨ ✨

No New Face ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด✨ ✨
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นภัยกับตนเอง ครอบครัว​และสังค​ม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะเด็กรุ่นใหม่ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติด 🚭❌ #PSC #PSC2021 #หยุดเถอะก่อนสาย
————————-
สมัคร Online |http://bit.ly/Register-Student-psc
————————-
LINE : @PSC1972
Call Center : 02 967 5050
Instagram : PSC_PONGSAWADI
Website : https://pongsawadi.ac.th/psc2019/