Month: July 2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

นศท.ระดับชั้นปี ๒-๕ ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานตัว * เน้นย้ำนักศึกษาวิชาทหารและผู้สมัครให้ปริ้นเอกสารเป็น หน้าหลัง ตัวอย่างการเขียนเอกสาร

1 2