📣📣ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 2564

ขั้นตอนการดำเนิดการขอยืมผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี 2564

  **  เบื้องต้นให้นักศึกษาต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ได้ที่ภูมิลำเนาเดิมของนักศึกษา (ที่อยู่บิดา) และเข้ามาติดต่อที่ งานทะเบียน ของทางวิทยาลัยฯ  เพื่อทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1.  สำเนาหมายเรียนเข้ารับราชการทหาร (สด.35) 

  2.  สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.9)                   

  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

  4.  สำเนาบัตรประชาชน
     
    ** เตรียมเอกสารมาอย่างละ 2 ชุด