Month: June 2022

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2565

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน 🤝🏡วิทยาลัยฯ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาปวช.1 🤟🤟 #PSC #วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ กิจกรรมวันดังกล่าว ประกอบไปด้วย 🥗🫕🍜การจัดเลี้ยงอาหารเช้า สำหรับผู้ปกครอง โดยนักศึกษาสาขางานอาหารและโภชนาการ 🤝🤝 การรับฟังแนวนโยบายของวิทยาลัยฯที่จะพัฒนาน้องๆในปีการศึกษา 2565 จากท่านผู้อำนวยการ และ พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการดูแลบุตรหลานตลอดที่อยู่ใน PSC🥰🥰พร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคุณครู

พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จัดแถลงข่าวพร้อมลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน

เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จัดแถลงข่าวพร้อมลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน รองรับการเปิดประเทศ PSC พร้อมก้าวต่อเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ #PSC เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง แถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อนไมซ์ภูมิภาค รองรับการเปิดประเทศ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ด้าน คือ 1) ความร่วมมือบูรณาการศูนย์เครือข่ายไมซ์ในภูมิภาคระหว่างทีเส็บ กับศูนย์เครือข่ายไมซ์ในภูมิภาค 11 ศูนย์ 2) ความร่วมมือโครงการตั้งศูนย์เทียบโอนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านไมซ์ (Non-Degree) สู่ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Transfer/Credit Bank) ระหว่างทีเส็บ กับสถาบันการศึกษาไมซ์ 5 แห่ง และ 3) ความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลระหว่างทีเส็บ กับสถาบันการศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา 13 แห่ง เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ […]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

   พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565  “ศิษย์ดีเพราะมีครู PSC 50 ปี Keep Going” จัดขึ้นเมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ที่ผ่านมา โดย ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565   พระคุณครูอาจารย์อมรมสั่งสอนศิษย์ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสามารถประกอบอาชีพที่มีคุณค่า คุณธรรมกตัญญูกตเวที ความภาคภูมิใจในวิชาชีพอันทรงศักดิ์ศรี และถือเป็นการสร้างแรงพลักดันในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน ให้อยู่ในคุณงามความดีงามตลอดไป

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BID) และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (FTE) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป พร้อมการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.2-3 ภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาปวช.2-3  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  กิจกรรมวันดังกล่าว ประกอบไปด้วย การจัดเลี้ยงอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ในเมนูต่างๆสำหรับผู้ปกครอง โดยนักศึกษาสาขางานอาหารและโภชนาการ  การทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ PSC การรับฟังแนวนโยบายของวิทยาลัยฯที่จะพัฒนาน้องๆในปีการศึกษา 2565 จากท่านผู้อำนวยการ และ พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการดูแลบุตรหลานตลอดที่อยู่ใน PSC