กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.2-3 ภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาปวช.2-3  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  กิจกรรมวันดังกล่าว ประกอบไปด้วย การจัดเลี้ยงอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ในเมนูต่างๆสำหรับผู้ปกครอง โดยนักศึกษาสาขางานอาหารและโภชนาการ  การทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ PSC การรับฟังแนวนโยบายของวิทยาลัยฯที่จะพัฒนาน้องๆในปีการศึกษา 2565 จากท่านผู้อำนวยการ และ พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการดูแลบุตรหลานตลอดที่อยู่ใน PSC