พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BID) และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (FTE)

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป พร้อมการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)