พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565  “ศิษย์ดีเพราะมีครู PSC 50 ปี Keep Going” จัดขึ้นเมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ที่ผ่านมา โดย ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 🙏🙏

  พระคุณครูอาจารย์อมรมสั่งสอนศิษย์ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสามารถประกอบอาชีพที่มีคุณค่า คุณธรรมกตัญญูกตเวที ความภาคภูมิใจในวิชาชีพอันทรงศักดิ์ศรี และถือเป็นการสร้างแรงพลักดันในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน ให้อยู่ในคุณงามความดีงามตลอดไป