Marketing Online (การตลาดยุคใหม่ )

Marketing Online (การตลาดยุคใหม่ )

MICE JUNIOR #PSC สาขาวิชาการตลาด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะวิชาชีพ

เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ กับนักศึกษา ระดับ ปวช.3

โดย อาจารย์พิมพิสา เหมพิจิต อาจารย์พิเศษผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์