รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ 📄

👏👏มอบรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แก่นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2565