การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม M-Learning วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นางวรลักษณ์ ไชยะเดช ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2565 และ พ.ศง 2566 – 2570

เพื่อในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด และประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมท้งติดตามและดำเนินการตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการทำงานในพื้นที่จังหวัด รวบรวมข้อมูลเพื่อสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกบการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ประจำปี และส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและฝึกอาชีพของจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน