หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดการเรียนการ สอนจำนวน 2 ระดับ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 พาณิชยกรรม การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การบัญชี
– การตลาด
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก – คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 คหกรรม อาหารและโภชนาการ – อาหารและโภชนาการ
4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว – การท่องเที่ยว
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ – การโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 บริหารธุรกิจ การบัญชี – การบัญชี
2 บริหารธุรกิจ การตลาด – การตลาด
3 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 คหกรรม อาหารและโภชนาการ – อาหารและโภชนาการ
5 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก – มัลติเดีย
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ – การจัดประชุมและนิทรรศการ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

————————————————————————————————————–

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

 

————————————————————————————————————–


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2546

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2543 (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

  • สาขาการบัญชี สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาการตลาด สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับ ผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download