หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดการเรียนการ สอนจำนวน 2 ระดับ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 พาณิชยกรรม พณิชยการ – การบัญชี
– การขาย
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 ศิลปกรรม ศิลปกรรม – คอมพิวเตอร์กราฟิค
3 คหกรรม อาหารและโภชนาการ – อาหารและโภชนาการ
4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรมและการท่องเที่ยว – การท่องเที่ยว
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 บริหารธุรกิจ การบัญชี – การบัญชี
2 บริหารธุรกิจ การตลาด – การตลาด
3 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 คหกรรม อาหารและโภชนาการ – อาหารและโภชนาการ
5  ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก – คอมพิวเตอร์กราฟิก
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2546

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2543 (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

  • สาขาการบัญชี สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาการตลาด สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับ ผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download