สาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี 2

แนวทางอาชีพ สาขาการบัญชี

Account Program (สาขาการบัญชี)

เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีคอมพิวเตอร์,บัญชีภาษีอากร,การเตรียมความพร้อมสู้นักบัญชีในอนาคตโดยเรียนรู้การใช้โปรแกรม Express

บุคลิกภาพ

ชอบคำนวณ ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต รักความก้าวหน้าในอาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

โอกาสทางอาชีพ

พนักงานบัญชี , พนักงานธนาคาร , ผู้ตรวจสอบบัญชี , นักวิเคราะห์การเงิน , นักวิชาการ ฯลฯ