ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

4. ข้อมูลงบประมาณการเงินประจำปี

5. ข้อมูลครุภัณฑ์

6. ข้อมูลอาคารสถานที่

7. ข้อมูลสถานประกอบการ

8. ข้อมูลหลักสูตร

9. ข้อมูลพิ้นฐานจังหวัดนนทบุรี

“พงษ์สวัสดิ์คือบ้าน คือสถานศึกษา”