รางวัลและผลงาน

ราววัลโครงงานการเงิน ระดับโครงงานสร้างสรรค์ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ Planning Fin for Life

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจัดทำผลงานในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We Can Do Season 2

1 2