ข่าวสารทั่วไป

📣📣 รางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 👏👏

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นัฐกานต์ วิบูลย์เชื้อ ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่น อันดับที่ 1 ของประเทศ ประจำปี 2564”

📣📣สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบธรรมศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) จ.นนทบุรี โดยมีพระมหาบุญล้อม สุปัญโญ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง วัดชนะสงคราม อ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวงในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ปี 2564 มีครูอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก จำนวน 744 คน อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ มากเอียด หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) จ.นนทบุรี เป็นหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นสถานศึกษาเครือข่ายโครงการครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ ปี 2562 ได้รับรางวัลพระราชทาน องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เป็นโรงเรียนรักษาศีล 5 ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ “อาชีวะวิถีพุทธหยุดกิเลส เป็นต้นเหตุระงับดับอกุศล พงษ์สวัสดิ์น้อมเกล้ามาใส่ตน เพื่อฝึกฝนพุทธบุตรหลุดอบาย“ เป็นสถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธแห่งแรกของประเทศไทย ที่น้อมนำหลักไตรสิกขา […]

📣📣ประกาศกำหนดการ สอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบธรรมศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) จ.นนทบุรี โดยมีพระมหาบุญล้อม สุปัญโญ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง วัดชนะสงคราม อ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวงในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ปี 2564 มีครูอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก จำนวน 744 คน อ่านข่าวเพิ่มเพิม >>

📣📣 ประกาศ วิทยาลัยฯปิดเรียนกรณี พิเศษ

————————————————— ☎️☎️ พูดคุย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 967 5050 🌍🌏 Website : pongsawadi.ac.th/psc2019/ 👨‍💻‍💻 Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 📱📱 PSC Line@ :@PSC2020 🔔🔔 YouTube : pongsawadi college 👍👍 >> Mice Psc 🏪: BIT SERVICES 💻: PSC F&B 🍣 : PSC on Tour 🚌 ACC PSC.📊 : Computer Graphic PSC 🎥 :

📣📣 ประกาศ วิทยาลัยฯหยุดทำการ 4 วัน

————————————————— ☎️☎️ พูดคุย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 967 5050 🌍🌏 Website : pongsawadi.ac.th/psc2019/ 👨‍💻‍💻 Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 📱📱 PSC Line@ :@PSC2020 🔔🔔 YouTube : pongsawadi college 👍👍 >> Mice Psc 🏪: BIT SERVICES 💻: PSC F&B 🍣 : PSC on Tour 🚌 ACC PSC.📊 : Computer Graphic PSC 🎥 :

1 8 9 10 11 12 21