สาขาการตลาดดิจิทัล

Digital Marketing สาขาการตลาดดิจิทัล
เรียนรู้การทำการตลาดดิจัทัล รู้จักกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค มีวิธีการสื่อสารเสริมสร้างทักษะการขายผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย เรียนรู้วิธีสร้างกลยุทธ์การโฆษณาและการตลาด
บุคลิกภาพ

นักสร้างภาพ(ลักษณ์) , นักขายที่ดี , ชอบพูดชอบคุยชอบฟัง , กล้าแสดงออก , มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , เป็นผู้นำและสามารถบริหารจัดการได้ , ชอบความท้าทาย พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ
จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง ?

นักการตลาด/นักการตลาดดิจิทัล – Marketer/Digital Marketer
ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ – Brand Communications Department
นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์ – Content Creator
นักการตลาดออนไลน์เฉพาะโซเชียลมิเดีย – Social Media Specialist
ผู้จัดการโซเชียลมิเดีย – Social Media Admin 
นักวางแผนโฆษณา – Biddable Media
นักประชาสัมพันธ์ – Public Relations
นักโฆษณา – Advertisers
ผู้บริหารงานลูกค้า – Account Executive
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ – Customer Relationship Officer
พรีเซ็นเตอร์สินค้า/พิธีกร – MC
ธุรกิจส่วนตัว – Personal Business