สาขาธุรกิจการจัดประชุม การแสดงสินค้าและนิทรรศการ

MICE การตลาด การจัดการ

MICE การตลาด

MICE แนวทางอาชีพ

MICE (สาขาการตลาด/การขาย)เรียนรู้เกี่ยวกับการออกบูธงานการตลาด , การวิจัยการตลาด , การค้าออนไลน์ , การรับจัดงานอิสระ(organizer)บุคลิกภาพมีความเป็นผู้นำ , กล้าแสดงออก , มีความเชื่อมั่นในตนเอง , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

โอกาสทางอาชีพ

นักการตลาด , วางแผนการตลาด , ประชาสัมพันธ์ , ประกอบธุรกิจส่วนตัว , นักวิจัยทางการตลาด , ที่ปรึกษาทางการตลาดและการวางแผน ฯลฯ