รับสมัครบุคลากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์เปิดรับอาจารย์และบุคลากรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์วิชาคอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่าย Network System)  1 อัตรา
 2. อาจารย์วิชาอาหาร (เบอร์เกอรี่)           1 อัตรา
 3. อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ                   3 อัตรา
 4. อาจารย์วิชามัลติมีเดีย                      1 อัตรา
 5. พนังงานขับรถบัส                        1 อัตรา

คุณสมบัติ(ตำแหน่ง1-4)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ ในสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ต้องมีประสบการณ์สอน มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน และสามารถผลิตสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีเทคนิคการสอนและการถ่ายทอดที่ดี
 • รักในวิชาชีพครู
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

*สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่ง E-mail) วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ในเวลาทำการ 08.00-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2967-5050-5

**ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน ต้องผ่านการสอบสอน

**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการทดสอบงาน