สาขาการท่องเที่ยว

Slider

สาขาการท่องเที่ยว

ชื่อวุฒิการศึกษา
 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
Vocational Certificate in Marketting
 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขางาน การตลาด

ทำไมต้องต้องเลือกเรียนท่องเที่ยวที่ PSC

  • สร้างเสริมประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ตรงในสายงานท่องเที่ยว
  • ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ ผ่านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ผู้นำทัวร์ ในสถานการณ์จริง
  • ศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ Asean
  • รู้จักการจัดและนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบ One Day Trip และแบบค้างคืน
  • บุคลิกภาพของคน Tour ที่ดี

จบท่องเที่ยวทำงานอะไรได้บ้าง ?

  • มัคคุเทศก์
  • พนักงานในบริษิทจัดการนำเที่ยว
  • พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
  • พนักงานสายการบิน
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการท่องเที่ยว ฯลฯ
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider