สาขาการท่องเที่ยว

Tourism (สาขาการท่องเที่ยว)
เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย , การดูงานต่างประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์จริง เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ
บุคลิกภาพ
กล้าแสดงออก , กล้าคิดกล้าทำ ,  ชอบความสนุกท้าทาย , รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความคิดของผู้อื่น
โอกาสทางอาชีพ
มัคคุเทศก์ , ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว , ผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยว ฯลฯแนวทางอาชีพ สาขาการท่องเที่ยว

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ คลิก